About Mikoto Theme

Name from Himi no Mikoto(緋彌之命)

Developer on https://github.com/GalAster/zola-theme-mikoto